SFO leder: Vivi Højer Jensen             Email:        [email protected]

 

Telefonnumre:

SFO kontor - 7996 5640

SFO'en - 7996 5641

Klubben - 2360 5432

 

ÅBNINGSTIDER SFO

PÅ SKOLEDAGE:

MORGENMODUL: 6.15 – 8.05

MANDAG - TORSDAG 

14.05 – 17.00

FREDAGE

14.05 – 16.00

 

ÅBNINGSTIDER Klub

PÅ SKOLEDAGE:

MORGENMODUL: 6.15 – 8.05 (foregår i sfo)

MANDAG - TORSDAGE

14.05 – 17.00

FREDAGE

14.05-16.00

Klubben må kun benyttes efter deres normale skoletid.

SKOLEFRI HVERDAGE:

Børn der ikke er tilmeldt morgenmodul må komme i sfo kl. 8.05 og indtil normal skoletids ophør.

Vi har i 2018 lukket i uge 28, 29,30 og 31 og mellem jul og nytår.

 

VELKOMMEN TIL BÆKKE SKOLES FRITIDSORDNING OG UDVIDET SFO

Vi optager børn, der går på Bække Skole.

Børnene kan begynde i den måned, de starter i skole.

Vi er ca. 85 børn og 5 voksne.

Fritidsordningen er tilknyttet indskolingsområdet med tilhørende legeplads.

Udvidet sfo (juniorklubben) har lokaler i umiddelbar nærhed af skolen.

 

MEDARBEJDERE i SFOén og klub  

Leder: Vivi Højer Jensen

Pædagog: Kristina Byriel Grün

Pædagog: Karin Buch

Pædagogmedhjælper: Anja Pauck

Pædagog: Katrine Fogh

 

 

MÅLSÆTNING

Vi arbejder ud fra de overordnede kommunale værdier.

Vores værdiafsæt tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik, hvor ligeværdighed, tillid og respekt er vigtige grundsten.

Vores mål er at styrke børnenes alsidige kompetencer, bidrage til dannelse, læring og styrkelse af den personlige og sociale udvikling, så de kan udvikle sig til selvstændige, harmoniske og livsduelige individer. Desuden er det vores mål at give mange muligheder for leg og samvær med andre børn i et trygt miljø, som udfordrer barnets nysgerrighed.

Legen bliver prioriteret højt i vores dagligdag, da legen er med til at styrke børnenes fantasi og evne til at indgå i sociale sammenhænge.

Vi vægter

Vi vægter at give børnene mulighed for og rum til at opleve samvær, kammeratskab og samarbejde i gode og trygge rammer, ved at lytte til børnenes ønsker og lade aktiviteter opstå ud fra spontanitet.

Vi vægter, at børnene har medbestemmelse og medindflydelse på deres egen hverdag i det omfang, der passer til deres alderstrin, for at styrke deltagelsen i de demokratiske processer.

Vi lægger vægt på et godt forældresamarbejde ved at tage udgangspunkt i ligeværdighed og anerkendelse af forskellighed.

Vi vægter at styrke børnenes selvværd ved at

- vi anerkender børnenes forskelligheder

- lytte og prøve at forstå børnenes udgangspunkt

- give børnene udfordringer, der passer til det enkelte barn og alderstrin

- vi har fokus på børnenes ressourcer

- give børnene positiv opmærksomhed

- styrke børnenes relationer / legerelationer

 

Vi vægter forståelsen for andres følelser og kulturbaggrunde ved at

give børnene mulighed for indsigt i forskellige følelser, kulturer og andre levemåder. 

 Vi vægter respekten for andre ved

- at vi respekterer hinandens forskelligheder

- at vi arbejder med at blive mere bevidste om egen andel i konfliktsituationer

- at vi har et anerkendende sprogbrug

- at vi bruger et acceptabelt sprog

- at vi respekterer hinandens grænser

 Vi vægter ansvarlighed ved at

- vi tager ansvar for egne handlinger

- vi rydder op efter os selv

- styrke erkendelsen af egen andel

 Vi vægter ansvarlige voksne

- som er aktivt lyttende og deltagende i børnenes aktiviteter / samtaler

Vi vægter tydelige voksne, der giver børnene rum til egne udfoldelser og eksperimenter, hvor de voksne har en støttende rolle.

 

BETALING

Nye SFO-takster pr. 1. JANUAR 2018

 

                             SFO fuldtid                           kr.  1.349

                             SFO morgen                         kr.     496

                             SFO eftermiddag                   kr.     853

 

Taksterne er pr. måned i 11 måneder (juli måned er betalingsfri)

 

 Forældrebetalingen for den udvidede SFO pr. 1. januar 2018:

 

                             Udv. SFO fuldtid                      kr. 957

                             Udv. SFO morgen                    kr. 496

                             Udv. SFO eftermiddag              kr. 460

 

Taksterne er pr måned i 11 måneder (juli måned er betalingsfri)

 

SOMMERFERIEPASNING (Ugerne 27, 28, 29, 30)

1 UGE:          623  KR.

2 UGER:       1246 KR.

3-4 UGER:   1349  KR.

FRIPLADS

Hel eller delvis friplads kan søges efter gældende regler. Ansøgningsskema kan fås på Vejen Kommunes Pladsanvisningskontor.

Sidste frist for betaling er d. 10. i hver måned.

Ved for sen indbetaling påregnes et gebyr på 250,- kr.

Der ydes søskenderabat, når flere søskende er tilmeldt kommunens pasningsordninger.

Der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for øvrige pladser.

 

 

INDMELDELSE/UDMELDELSE/ ÆNDRING AF MODUL

Indmeldelse sker elektronisk på kommunens hjemmeside.

Indmeldelse kan ske fra dag til dag. Det samme gør sig gældende, hvis du ønsker dit barn op i tid.

Udmeldelse sker elektronisk. Udmeldelse og reduktion skal ske med en måneds varsel til den 1. i måneden.

3. klasse er automatisk udmeldt til uge 27. Ferieordning kan tilkøbes i 4 uger i juli.

Ferieordningen kan også tilkøbes til 3., 4., 5. og 6. kl.

 

FORÆLDREORLOV: Har du som forældre søgt om forældreorlov til dit barn, kan dit barn max. benytte et modul i SFOén. 

FORÆLDREORLOV til andet barn end sfo-barnet: Barnet må benytte alle moduler.

BARSELSORLOV: Er du som forældre på barselsorlov, må dit barn gerne benytte SFOén.

WWW.VEJENKOM.DK/PLADSANVISNING 

 

FORÆLDRERÅDET:

Henrik Nielsen

Tina Meier

Der afholdes minimum 4 forældrerådsmøder om året og et forældremøde.

Forældrerådet er forældrenes repræsentant og bindeled til sfo i formidling af forældre kredsens synspunkter.

En væsentlig opgave er at medvirke til et godt samarbejde mellem sfo og skole/hjem.

Rådet kan tage sig af sociale såvel som kulturelle arrangementer.

 

ÆNDRINGER I OPLYSNINGER

Ændringer i forhold til

- adresse

- arbejdsplads

- telefonnummer

bedes meddelt af hensyn til kontakt ved sygdom o.l.

 

FORÆLDRESAMTALE

Vi deltager i forældresamtalerne sammen med skolen.

Har du behov for yderligere samtaler, er du velkommen til at kontakte os.

Medarbejdere i SFOén vil ligeledes kontakte dig, hvis der er behov for en samtale omkring dit barn.

 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

MORGENMAD:

Vi tilbyder mælk, havregryn og andre sunde morgenmadsprodukter til de børn, der møder tidligt. Ønsker I at give jeres barn andet til morgenmad end det, vi tilbyder, skal de have spist hjemmefra.

PÅKLÆDNING:

Vi har ikke skiftetøj, hvilket betyder, at jeres barn kan have behov for at have ekstra tøj heroppe.

Da alle indendørsarealer er ” skofrit område” hele året, er det vigtigt, at børnene har skiftesko med.

Sko og støvler skal af og bæres hen til garderobepladsen.

Navn i barnets tøj gør det nemmere at holde styr på garderoberne.

LEGETØJ:

Medbragt legetøj er under eget ansvar.

SLIK:

Vi opfordrer til at usunde ting kun spises/medbringes i særlige tilfælde og ifølge aftale med medarbejderne.

PENGE:

Penge kan medbringes, når det aftales med medarbejderne.

MOBILTELEFON:

Børnenes mobiltelefoner skal forblive i deres tasker.

FRUGT:

Vi holder frugt pause fra kl. ca. 14.10 - 14.30. Det er vigtigt, at barnet her har frugt eller et stykke mad, da mange er sultne på dette tidspunkt.

 

 

SMITSOMMESYGDOMME:

Ved konstatering af sygdom, kontakter vi dig, så du kan hente dit barn. Dette gør vi for at undgå smittespredning.

 

Barnet må først komme i sfo igen når:

 • Børnesår: sårene er tørret ind og skorperne faldet af. 
 • Fodvorter: skal have fodtøj på.
 • Fnat: hele familien skal behandles.
 • Fåresyge: feberfri og kirtelhævelsen aftagende.
 • Kighoste: temperaturen normal, hyppige hosteanfald er ophørt, vaccinationen skal være påbegyndt.
 • Mæslinger: når de er helt raske. (rester af udslæt kan forekomme)
 • Skoldkopper: blærerne er tørret ind.
 •  Røde hunde: rask og feberfri.
 •  Skarlagensfeber: efter 3 døgns penicillin.
 •  Øjenbetændelse: når barnet er i behandling, og når der kun er lidt pusflåd, som ikke generer barnet, og barnets almene tilstand ikke er påvirket.
 •  Mellemørebetændelse: når barnet er rask, evt. lidt flåd fra ørerne, der ikke giver anledning til problemer.
 •  Diarre´: når almen tilstand er god.
 •  Lussingesyge: når barnet er rask.

Husk at meddele sygdommen på grund af fare for de, der er gravide.

 

Barnet skal i alle tilfælde være frisk og kunne klare at deltage aktivt i en almindelig dag i sfo½.

 

LUS

LUS SMITTER, derfor har vi i sfoén følgende procedure:

Ved konstatering af lus hos dit barn kontakter vi dig for, at du kan iværksætte en behandling.

Når dit barn er i behandling, må det gerne være i SFOén igen såfremt, der ikke er levende lus.

Et ugentligt grundigt lusecheck med tættekam er en god forebyggelse.

Vi har brug for din hjælp til at minimere luseplagen.

 

-----------------------------------------------

 

FOLKESKOLENS FORMÅLSPARAGRAF

 

UDDRAG AF FOLKESKOLENS FORMÅL

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videreuddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkeltes elevs alsidige udvikling. Stk. 2 Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolen skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. § 2. stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

 

 

 

BEKENDTGØRELSEN

 

             UDDRAG AF BEKENDTGØRELSEN OM KRAV TIL MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER

 

Bekendtgørelse af § 40, stk. 4, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2007, som ændret ved lov nr. 369 af 26. maj 2008.

§ 1. Offentliggørelse af mål - og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger skal give borgerne mulighed for at få indblik i den enkelte kommunes prioriteringer og serviceniveau i forhold til skolefritidsordninger. Formålet med beskrivelserne er desuden at fremme, at skolefritidsordningerne inddrages i opfyldelsen af folkeskolens formål.

§ 2 Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentlige mål og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger ved kommunens skoler..

§ 4 Mål og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvordan skolefritidsordningerne skal medvirke til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik.

Stk. 2 Mål og indholdsbeskrivelsen skal inden for rammerne af folkeskoles formål angive mål for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejde mellem skole og hjem. Beskrivelsen skal endvidere angive den overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og det samarbejde med forældrene, der foregår i skolefritidsordningen.

Stk. 3 Det skal blandt andet fremgå af mål og indholdsbeskrivelsen, i hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde skolefritidsordningen

 1. tilbyder lektiestøtte
 2. gør en målrettet indsats i forhold til støtte eller udfordringer til børnn med særlige behov, forudsætninger m.v. og
 3. inddrager krop, bevægelse og sundhed i hverdagen, herunder i hvilket omfang det sker i samarbejde med idrætsforeninger eller lignende.

Stk. 4 Mål og indholdsbeskrivelsen skal indeholde overvejelser om balancen mellem voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i skolefritidsordningen.

Stk. 5 Mål og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvordan sammenhængen sikres ved overgang fra dagtilbud til skolefritidsordning, herunder videregivelse af oplysninger om børnene. Beskrivelsen skal i de tilfælde, hvor børnene starter i skolefritidsordningen på et tidligere tidspunkt end i forbindelse med skoleårets start i børnehaveklasse, angive om og i givet fald på hvilken måde arbejdet med dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner videreføres indtil skoleårets start.

 

                 

 

 

Mål – og indholdsbeskrivelsen for Bække SFO skal angive;

 • hvordan vi vil medvirke til udmøntning af kommunens børnepolitik
 • mål for samspillet med fritidsordningens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem
 • ligeledes skal den angive den overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og det samarbejde med forældrene, der foregår i skolefritidsordningen
 • overvejelser om balancen mellem voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i skolefritidsordningen
 • hvordan sammenhængen sikres ved overgang fra dagtilbud til skolefritidsordningen, herunder ved videregivelse af oplysninger om børnene
 • på hvilken måde arbejdet med dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner videreføres i førskolen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bække SFO´s Mål – og indholdsbeskrivelse omfatter børn på årgangene fra 0. kl. til og med 3. kl. og udvidet for 4 – 6 kl.

 

De 6 til 9-årige er motiverede for at lære. Derfor skal SFO være et lærested, hvor barnet kan udvikle erkendelse og lyst til at lære, og hvor barnets evner til at indgå i livslang læring fremmes. I SFO skal børnene ses og høres som de forskellige individer, de er. I SFO lægges der vægt på, at børnene har medindflydelse og kan træffe frie valg mellem voksenorganiserede og selvvalgte aktiviteter. De kan slappe af, være sammen med venner i fællesskab på tværs af alderstrin og deltage i de aktiviteter, der tilbydes. SFO understøtter barnets udvikling af selvværd og handlekraft. I SFO lærer barnet at blive menneske blandt mennesker. Det er de personlige relationer mellem børn og voksne og børnene imellem, der er i centrum. Der er tid, rum og plads til børns leg, udfoldelse og fordybelse. SFO skal danne rammen om en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i barnets behov, interesser og erfaringer. SFO er en del af skolens virksomhed, hvor pædagoger og lærere indgår i et ligeværdigt samarbejde, hvor der sikres fælles fokus på barnets udvikling og trivsel.

 

FORÆLDRESAMARBEJDET

Vi vil styrke barnets udvikling gennem ligeværdig dialog og gensidig samarbejde med forældrene.

Vi har en løbende kontakt med forældrene om børnene og vi vægter en kontinuerlig og gensidig dialog med forældrene.

Vi tilstræber at have en fast kontaktpædagog på hver årgang.

Der afholdes et forældremøde om året.

 

FORÆLDRESAMARBEJDET gennem forældrerådet

Vi vil vægte et tæt og ligeværdigt samarbejde med forældrene via forældrerådet ved sociale og kulturelle arrangementer.                       

Forældrerådet har 4 årlige forældrerådsmøder.

Forældrerådet planlægger og afholder 2 årlige arrangementer.

 

SAMARBEJDET MELLEM LÆRER OG PÆDAGOG

                

Vi styrker samarbejdet lærer og pædagog imellem gennem dialog og faglig sparring ved, at vi har fokus på et tæt og positivt samarbejde i hverdagen omkring børnenes udvikling og trivsel, derfor har vi jævnlige møder omkring

elevplaner, barnets dagligdag, forældresamarbejde og de fysiske rammer.

 

 

 

BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

 

Vi sætter særlig fokus på indsatser, der styrker børnenes personlige og sociale kompetencer, ved at vi prioriterer et tættere samarbejde med forældrene og vi er ekstra tydelige i vores kommunikation.

Vi har kontinuerlige opfølgningsmøder, og vi styrker, guider og vejleder barnet i at indgå i fællesskabet og i ind i venskaber. Vi arbejder ud fra faste rutiner og strukturer efter behov.

 

                             MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSENS 4 TEMAER

 

 • SUNDHED, KROP OG BEVÆGELSE
 • UDTRYK, MUSIK OG DRAMA
 • VÆRKSTED, NATUR OG TEKNIK
 • MEDIER OG KREATIVITET

 

                           

Vi iværksætter aktiviteter i hverdagen, der styrker børnenes fysiske og psykiske sundhed og vi vil skabe processer, hvor det musiske og kreative inddrages.

Vi etablerer læringsmiljøer, der styrker den selvvalgte leg, og vi etablerer rammer, som styrker børnenes deltagelse i de demokratiske processer, der skaber mulighed for medbestemmelse og medindflydelse.

Vi etablerer læringsmiljøer der tilgodeser de fire temaer.